دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1384، صفحه 140-1 (تا شماره 8 ،این فصلنامه تخصصی مولوی پژوهی نشده بود.) 
5. لطیفه ها و تحلیل ساختاری آنها

صفحه 120-100

عبدالله طلوعی آذر؛ سعید سلیمان پور