دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 200-1 

مقاله پژوهشی

1. شیوه های آشنایی زدایی از صفت در مثنوی معنوی

صفحه 22-1

عبدالله ولی پور؛ رقیه همتی


6. زبان در آثار منثور مولوی؛ هنری یا غیر هنری

صفحه 165-145

رحیم کوشش؛ عبدالله طلوعی آذر؛ بهمن نزهت؛ طاهر لاوژه