اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

معصومه معدنکن

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تبریز

madankanatyahoo.com

توفیق هاشم پور سبحانی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه پیام نور تهران

sobhaniatyahoo.com

سعیدالله قره بگلو

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

sgharabaglouatyahoo.com

رشید جداری عیوضی

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته دانشگاه تبریز

eyvaziatyahoo.com

احمد گلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ah.goliatyahoo.com
09144102707

مدیر مسئول

رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.edu/moshtaghmehr
r.moshtaghmehratgmail.com

اعضای هیات تحریریه

میر جلیل اکرمی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تبریز

presidentatazaruniv.edu

قدرت الله طاهری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

gh_taheriatsbu.ac.ir
29902436-29902497

محمد فاضلی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

fazeliatyahoo.com

حیدر قلیزاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

qolizaadehatgmail.com

ناصر علیزاده

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

nasser.alizadehatgmail.com

مهین پناهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه الزهراء

panahi-mahatyahoo.com
09128048136

سعید واعظ

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

vaezatyahoo.com

باقر صدری نیا

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تبریز

baghersadriatyahoo.com

شیمشکلر نوری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه سلجوق قونیه

n.simsekleratselcuk.edu.tr

اورس دریا

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آنکارا

deryaorsathotmail.com

چیچکلر مصطفی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه مدنیّت استانبول

mcicekleratgmail.com

گوزلیوز علی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه استانبول

guzelyuzatgmail.com

مدیر داخلی

مهدی رمضانی

زبان و ادبیات فارسی سایر

mehdi.ramazani85atgmail.com
09148309612