دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-250