دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1384، صفحه 200-1