دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1384، صفحه 200-1 (این شماره تخصصی نقد ادبی است) 

مقاله پژوهشی

1. تصحیح انتقادی متون

صفحه 20-1

رشید جداری عیوضی