دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1384، صفحه 140-1 (تا شماره 8 ،این فصلنامه تخصصی مولوی پژوهی نشده بود.) 

شماره‌های پیشین نشریه

تا شماره 8 ،این فصلنامه تخصصی مولوی پژوهی نشده بود.
این شماره تخصصی نقد ادبی است