دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 200-1