دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 200-1 
6. مثنوی دکان فقر و فنا

صفحه 151-130

مهین پناهی؛ شیرین فتحی