بررسی نظریه افلاطون و ارسطو در باب بازنمایاندن در دیوان سومنات اثر ابوتراب خسروی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

وزارت علوم