سابقة پیشگویی رویدادهای طبیعی در ایران با استفاده از نجوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

وزارت علوم