سابقة پیشگویی رویدادهای طبیعی در ایران با استفاده از نجوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وزارت علوم