فهم مولوی از الهام‌ قرآنی در کتاب فیه ما فیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دیدگاه ژرف نگر عارف در مواجهه با هر متنی فهمی تازه در جهان رقم می­زند.هرگاه این دیدگاه با متنی چون قرآن روبارو شود بی شک این ارتباط منجر به کشف لایه های پنهانی از معانی قرآن می­شود که حاصل آن فهم جدیدی از متن قرآن را پیش روی مخاطبان قرار می­دهد.عارفان مسلمان از نظریه های ناب تفسیری برخوردارند که می­تواند با جدیدترین آرای هرمنیوتیکی نظریه پردازان غربی برابری کند.در این زمینه هنوز پژوهشی صورت نگرفته و خلأ آن را هانری کربن در کتاب تاریخ فلسفه اسلامی یاد آوری کرده است.این پژوهش بر آن است تفسیر و تأویلات مولوی در کتاب فیه ما فیه را از آیات قرآن مجید تحلیل نماید تا با یافتن ، جستجو و تحلیل این اثر به سنت تفسیر نویسی عارفانه و از جمله مولوی و نظراتش در کتاب فیه مافیه در باب متن قرآن دست یابد.در نهایت حاصل مقاله چنین است که مولوی در این کتاب مخاطبان را به خوانشی خلاف عادات و رسوم از متن قرآن و به دور از غرض ورزی و تقلید کورکورانه دعوت می­کند و ایمان را معادل تمیز و ادراک تأویل می کند و این گنجینه را کلید معمای شناخت حقیقت از میان هفتاد و دو ملّت معرفی  و تأکید می­کند که واصلان باید به این ممیّزی مجهّز شوند تا حقیقت را از باطل بازشناسند

کلیدواژه‌ها