نویسنده = علیرضا معین زاده
تعداد مقالات: 1
1. طب ایرانی، ادبیات ایرانی و جالینوس

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1384، صفحه 80-60

علیرضا معین زاده