نویسنده = ارژنگ صادقی
تعداد مقالات: 1
1. سابقة پیشگویی رویدادهای طبیعی در ایران با استفاده از نجوم

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1384، صفحه 140-120

ارژنگ صادقی