نویسنده = سعید سلیمان پور
تعداد مقالات: 1
1. لطیفه ها و تحلیل ساختاری آنها

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1384، صفحه 120-100

عبدالله طلوعی آذر؛ سعید سلیمان پور