نویسنده = یوسف عالی عباس آباد
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی‌ به‌ ختم‌ الغرایب‌، قدیم‌ترین‌ نسخة‌ تحفه¬‌العراقین‌

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1384، صفحه 80-60

یوسف عالی عباس آباد