نویسنده = سهیلا صلاحی
تعداد مقالات: 1
1. نماد و کهن الگوی نمادین در مثنوی معنوی

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 147-127

سهیلا صلاحی