نویسنده = اشرف خسروی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی اصل اضداد و رابطة آن با تفرّد از نگاه یونگ و مولانا

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1390، صفحه 163-139

علی اصغر میرباقری فرد؛ اشرف خسروی