نویسنده = شاهرخ محمدبیگی
تعداد مقالات: 1
1. نقش «سیداحمد الحق» در شرح و تفسیر مثنوی مولوی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 182-159

شاهرخ محمدبیگی؛ محمد بهاالدین