نویسنده = سمیرا بامشکی
تعداد مقالات: 1
1. تعویق و شکاف در داستان‌های مثنوی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-19

سمیرا بامشکی