نویسنده = عبدالله طلوعی آذر
تعداد مقالات: 2
1. زبان در آثار منثور مولوی؛ هنری یا غیر هنری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-145

رحیم کوشش؛ عبدالله طلوعی آذر؛ بهمن نزهت؛ طاهر لاوژه


2. لطیفه ها و تحلیل ساختاری آنها

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1384، صفحه 120-100

عبدالله طلوعی آذر؛ سعید سلیمان پور