نویسنده = سعیدالله قره بگلو
تعداد مقالات: 1
1. نمادهای حیوانی غم و تحلیل تصاویر آن در اندیشۀ مولانا

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 92-71

رامین صادقی نژاد؛ سعیدالله قره بگلو