نویسنده = قدرت الله طاهری
تعداد مقالات: 1
1. در حضور فرامن، تأویل یک غزل روایی مولوی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-50

قدرت الله طاهری