نویسنده = شیرزاد طایفی
تعداد مقالات: 1
1. ریختشناسی حکایت در مجالس سبعه و فیه ما فیه

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 66-45

شیرزاد طایفی؛ مرضیه آتشی پور