شماره جاری: دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-250 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی